رضا جعفري
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
983133913555+
مرضيه نوري
کارمند
983133913559+
کارشناس آموزشی