تشكل "پيام سبز" نخستين جمعيت مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان است كه با شعار حمايت از منابع طبيعي و محيط زيست، از سال 1373 در دانشكده منابع طبيعي آغاز به فعاليت كرد.

این جمعيت با محوريت جمعي از استادان دانشگاه صنعتي و با هدف آگاهي بخشيدن به عموم مردم و تلاش به منظور حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از آنها تشكيل شد. كميت و كيفيت فعاليت‌هاي اين جمعيت در دوره فعاليت در حدي بود كه موفق به دريافت لوح افتخار از رياست جمهور محترم وقت در سال 1382 و دريافت جايزه مركز صلح و محيط زيست در سال 1390گرديد.