دارای دستگاههای مختلف مربوط به نقشه برداری و تفسیر عکس های هوائی و همچنین آرشیوی از نقشه ها و عکس های هوائی مورد نیاز در انجام پروژه های آموزشی و پژوهشی می باشد . از جمله امکانات موجود در این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-استریوسکوپ مورد نیاز در تفسیر عکس های هوائی در استفاده های آموزشی و پژوهشی

2-دوربین نقشه برداری تئودولیت (Theodolite)، نیوو (Nivoo)، لایکا (Leica) و متعلقات لازم جهت نقشه برداری

3-آرشیو عکس های هوائی 1:50.000،1:20.000 و1:40.000موردی از بخش هائی از استان که جهت فعالیت های آموزشی بکار می رود.

4- آرشیو نقشه های توپوگرافی 1:250.000 استان

5-آرشیو نقشه های توپوگرافی 1:50.000 استان

6- آرشیو نقشه های زمین شناسی 1:250.000 استان

7-اندکس نقشه های 1:25.000و 1:50.000  کشور

این آزمایشگاه محل برگزاری بخش عملی دروس زیر است:

مساحی و نقشه برداری

 

 

 

 

محمدرضا رجبي
کارمند
مرتع و آبخيزداري
983133913578+