در آزمايشگاه مرتعداري و گياهشناسي عمليات و آزمايشگاه دروس گياهشناسي يك و گياهشناسي دو- حل تمرين درس اندازه‌گيري و ارزيابي مرتع- آزمايشگاه درس اصلاح و توسعه مراتع- شناسايي گياهان مرتعي يك و دو و شناسايي گياهان مرتعي گروه محيط زيست- آزمايشگاه درس درخت‌شناسي و گياهان آبزي برگزار مي‌گردد.

همچنین با توجه به  وجود دستگاه اطاقك رشد( ژرميناتور) دستگاه سوكسوله و بمب فشاري وهمچنين كلونجر فعاليت‌هاي مربوط به اين دستگاه‌ها توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي در محيط آزمايشگاه صورت مي‌پذيرد.

 امكانات و وسايل موجود در آزمايشگاه شامل ميكروسكوپ – لوپ- آسياب آزمايشگاهي- دستگاه سوكسوله- دستگاه بمب فشاري( Pressure bomb) – كلونجر- هود آزمايشگاهي مي‌باشد.

 

دستگاه سوكسوله جهت اندازه‌گيري چربي

 

ژرميناتور(اطاقك رشد) جهت تنظيم شرايط رشد و رويش گياهان از نظر درجه حرارت، نور و رطوبت

 

هود آزمايشگاهي

 

آسياب آزمايشگاهي

 

بمب فشاري جهت اندازه گيري پتانسيل آب برگ

عبدالله نوروزي
کارمند
مرتع و آبخيزداري
983133911026+