مجهز به وسایل و دستگاههای  مخصوص اندازه گیری پارامترهای مختلف آب و خاک می باشد ازجمله این وسایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سانتریفیوژ، دستگاه MWD،   هود شیمیائی، سری الک خاکشناسی، EC متر، pH متر، شیکر صفحه ای، شیکر فاسکی، پمپ خلاء، رنگ سنج، هات پلیت، فیلم فوتو متر، آون، همزن برقی، دستگاه   (کلدال)، انواع ترازو، انواع مواد شیمیائی و انواع شیشه آلات مورد نیاز.
  در این آزمایشگاه پارامترهای مختلف در دو بخش خاک  و آب اندازه گیری می شود که شامل موارد زیر می باشد:

الف- پارامترهای فیزیکی خاک شامل:

 بافت خاک (درصد اجزاء سه گانه خالک)میانگین قطر وزنی خاکدانه ها(M W D)، وزن مخصوص ظاهری (Pb)، درصد اجزاء شن، درصد رطوبت اشباع(Sp)، رنگ خاکدانه، عصاره گیری خاکدانه و ...

ب- پارامترهای شیمیائی آب و خاک نظیر:

هدایت الکتریکی(EC)، اسیدیته(pH)، درصد آهک، درصد مواد آلی، میزان کاتیون ها Ca2+، Mg2+، Na+، K+، و آمیونها  نظیر So2-, Cl-,Hco3-, Co32-، درصد حاصلخیزی خاک نظیر N(ازت)،p( فسفر کل)، K (پتاسیم قابل جذب)، درصد گچ، SAR، ESP، CEC، و....

كوشيار مختاري
کارمند
مرتع و آبخيزداري
983139311027+