اولين كنفرانس ملي ماهي‌شناسي ايران در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 25 و 26 ارديبهشت‌ماه 1392 در آمفي تآتر دانشكده منابع طبيعي با حضور بيش از 120 نفرب از ماهي‌شناسان كشور برگزار گرديد. 34 مقاله به صورت سخنراني و 126 مقاله به صورت پوستر ارايه گرديد (جمعا 160 مقاله كه از بين بيش از 250 مقاله برگزيده شده بودند). در روز جمعه 27/2/1392 نيز كارگاه آموزشي مباني و كاربرد روش‌هاي ريخت‌سنجي هندسي در ماهي‌شناسي برگزار گرديد.

نام دستگاه برگزار كننده:  انجمن ماهي‌شناسي ايران و دانشگاه صنعتي اصفهان

دبير و دبير علمي: دكتر يزدان كيواني

دبير اجرايي: دكتر سالار درافشان

زمان: 25-26 ارديبهشت‌ماه 1392

آدرس دبیرخانه: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده منابع طبيعي، دبيرخانه اولين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، كدپستي 8415683111

اهميت و ضرورت برگزاري:

ماهي‌شناسي به عنوان علم پايه و اساس شيلات مي‌باشد. گسترش و پيشرفت و توسعه مباحث شيلاتي و صيد و پرورش ماهيان بدون اطلاعات پايه در مورد اكولوژي، بيولوژي، فيزيولوژي، ژنتيك و ساير مباحث مطرح در علم ماهي‌شناسي، امكان‌پذير نمي‌باشد. صرف نظر از اهميت اقتصادي ماهي‌ها و اهميت آنها در شيلات و آبزي‌پروري و اشتغال‌زايي، ماهي‌ها اكثريت مهره‌داران را از نظر تعداد داشته و مهمترين گروه آنها را تشكيل مي‌دهند. ماهي‌ها از اجزاي اصلي اكوسيستم‌هاي آبي بوده و حفظ سلامت آنها در پايداري اكوسيستم‌ها و بهره‌برداري پايدار از اهميت خاصي برخوردار است، خصوصاً كه با خشكسالي و آلودگي آب‌ها در سال‌هاي اخير، نسل بسياري از گونه‌ها در خطر انقراض و تهديد قرار گرفته است. متأسفانه، ماهي‌شناسي در ايران تا همين اواخر كمتر مورد توجه قرار داشته و همان گونه كه از منابع چاپ شده بر مي‌آيد، اغلب كارها و پژوهش‌هاي ماهي‌شناسي توسط خارجيان صورت گرفته است و نام اغلب ماهيان ايران قرين نام ماهي‌شناسان آمريكايي، اروپايي و روسي است. با احساس خلأ موجود در اين زمينه، انجمن ماهي‌شناسي ايران تأسيس گرديد تا با بومي‌سازي علم ماهي‌شناسي در ايران و سازماندهي امور پژوهشي، آموزشي و در صورت امكان، اجرايي، گامي در جهت توسعه اين علم بردارد. در اين راستا، انجمن ماهي‌شناسي ايران در نظر دارد، ان شاء‌الله از اين به بعد، هر ساله كنفرانس‌هايي را در سطوح ملي و بين‌المللي در راستاي نيل به اين اهداف برگزار نمايد.

اهداف برگزاري:

1- آشنايي و همكاري هر چه بيشتر ماهي‌شناسان با يكديگر و با كارهاي پژوهشي همديگر

2- به روز نگاه داشتن برنامه هاي ماهي‌شناسي در كشور

3- شناساندن رشته ها و تخصص‌هاي ماهي‌شناسي در كشور

4- برقراري پيوندهاي ضروري بين ماهي‌شناسي و ساير علوم كاربردي

5- بهره برداري مناسب از توانمندي‌هاي تخصصي ماهي‌شناسان كشور در سطوح مختلف

6- گسترش همكاريهاي منسجم با ساير سازمان‌ها

7- برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي در زمينه هاي مورد نياز ماهي‌شناسي در سطوح مختلف

8- معرفي استادان، دانشجويان، كتاب‌ها، طرح‌ها و مقاله‌هاي برگزيده در ماهي‌شناسي

9-تلاش در جهت معرفي اهميت تخصص‌هاي ماهي‌شناسي در بخش‌هاي مختلف اجرائي و برنامه ريزي كشور و  گسترش زمينه هاي اشتغال ماهي‌شناسان

10- برنامه ريزي در جهت ايجاد ارتباط منسجم با كليه مراكز اجرائي مرتبط با ماهي‌شناسي

محورها:

سيستماتيك و جغرافیای زيستي

بيولوژی و اكولوژی

مورفولوژی و كالبدشناسی

ژنتيك و فيزيولوژی

تنوع زيستي و حفاظت

لاروشناسی، تکوین و تکامل

ماهي شناسی كاربردی