عیسی ابراهیمی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
تلفن:
983133912840+
شماره اتاق:
حسين بشري
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
تلفن:
983133913569+
شماره اتاق:
اميد بيرقدار كشكولي
استادیار
تلفن:
983133911015+
شماره اتاق:
سعيد پورمنافي
استادیار
تلفن:
983133911052+
شماره اتاق:
فاطمه پيكان حيرتي
استادیار
تلفن:
983133911012+
شماره اتاق:
مصطفي تركش اصفهاني
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
تلفن:
983133913574+
شماره اتاق:
رضا جعفري
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
تلفن:
983133913555+
شماره اتاق:
اميرحسين جلالي
استادیار
تلفن:
شماره اتاق:
سالار درافشان
استادیار
تلفن:
983133913580+
شماره اتاق:
عليرضا سفيانيان
رؤسای پیشین
دانشیار
رؤسای پیشین
زمان ریاست 1395-1392
تلفن:
983133911011+
شماره اتاق:
سعيد سلطاني کوپائی
استاد
تلفن:
983133911029+
شماره اتاق:
محسن سليماني
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
تلفن:
983133913576+
شماره اتاق:
سيما فاخران اصفهاني
دانشیار
تلفن:
983133913595+
شماره اتاق:
اميدوار فرهاديان
دانشیار
تلفن:
983133913564+
شماره اتاق:
حمیدرضا کریم زاده
دانشیار
تلفن:
983133913558+
شماره اتاق:
يزدان كيواني
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
تلفن:
983133911017+
شماره اتاق:
علي لطفي
استادیار
تلفن:
983133911053+
شماره اتاق:
سيدحميد متين خواه
دانشیار
تلفن:
983133913586+
شماره اتاق:
رضا مدرس
استادیار
تلفن:
983133913582+
شماره اتاق:
حسين مرادي
استادیار
تلفن:
983133911013+
شماره اتاق:
منصوره ملكيان
استادیار
تلفن:
983133911024+
شماره اتاق:
سید علیرضا موسوی
استادیار
تلفن:
983133911019+
شماره اتاق:
نوراله ميرغفاري
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
تلفن:
983133913574+
شماره اتاق:
محمد نعمتی ورنوسفادرانی
سرپرست فناوري و اطلاعات
استادیار
سرپرست فناوري و اطلاعات
تلفن:
983133911048+
شماره اتاق:
محمدرضا وهابي
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
دانشیار
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
زمان ریاست 1377-1372
تلفن:
983133913563+
شماره اتاق:
محمودرضا همامي
دانشیار
تلفن:
983133911031+
شماره اتاق: