عیسی ابراهیمی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
تلفن:
983133912840+
شماره اتاق:
رضا جعفري
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
تلفن:
983133913555+
شماره اتاق:
محمدرضا وهابي
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
دانشیار
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
زمان ریاست 1377-1372
تلفن:
983133913563+
شماره اتاق:
مصطفي تركش اصفهاني
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
تلفن:
983133913574+
شماره اتاق:
محسن سليماني
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
تلفن:
983133913576+
شماره اتاق: