ارتباط با ما

آدرس پستی: اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی منابع طبيعي
صندوق پستی 84156-83111
آدرس الکترونیکی: http://natres.iut.ac.ir/

 

تلفن دفتر دانشکده 0098-31-33912841
تلفن دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 0098-31-33911020
تلفن دفتر آموزش دانشکده 0098-31-33913559
دورنگار 0098-31-33912840