سال تاسیس: 1387

نام مسئول: دکتر فرهادیان

کارشناس آزمایشگاه: مهندس اسدالله

در این آزمایشگاه دروس هیدروبیولوژی عمومی ، هیدروبیولوژی پیشرفته، اکولوژی پلانکتون، و تولید و پرورش غذاهای زنده بطور عملی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می شود. از مهمترین فعالیت های این آزمایشگاه می توان موارد زیر را نام برد.

  • شناسایی گروههای مختلف پلانکتون ها ی جمع آوری شده از آبهای شور و شیرین
  • تولید غذاهای جلبکی بطور آزمایشگاهی و تولید انبوه
  • شمارش و تعیین زیست توده با روشهای مختلف
  • جمع آوری نمونه های پلانکتونی از آبهای مختلف
  • انجام پروژه های هیدروبیولوژیکی آبهای شیرین و شور
  • بررسی چرخه زندگی زئوپلانکتونها در شرایط آزمایشگاهی
  • تولید آزمایشگاهی و انبوه زئوپلانکتونها

این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ های نوری و معکوس، دستگاه سانتریفوژ، دستگاه اتوکلاوه می باشد.