سال تأسيس: 1379

نام مسئول: دکتر کیوانی

کارشناس: مهندس اسداله

اين آزمايشگاه شامل دو بخش است:

  • ماهي­شناسي عمومي

         در اين آزمايشگاه موارد مربوط به ريخت­سنجي، ريخت­شناسي و تشريح ماهي­هاي دريايي و آب شيرين ايران صورت مي­گيرد. تمركز اين آزمايشگاه روي دو گونه پرورشي مهم ايران يعني كپورماهي و قزل­آلاي رنگين­كمان مي­باشد.

  • ماهي­شناسي سيستماتيك

در اين آزمايشگاه موارد مربوط به سيستماتيك، آرايه شناسي و شناخت ماهي­هاي مهم دريايي و آب شيرين مورد بررسي قرار مي­گيرد. بدين منظور بيش از 100 گونه از ماهيهاي مذكور با مشخصات و ويژگي­هاي آنها مورد بررسي قرار مي­گيرد.

تجهيزات: لوازم تشريح، كوليس، لوپ و ميكروسكوپ، ظروف نگهداري ماهي، ترازوهاي ديجيتال با دقت تا 100%