تأسيس: 1378
مسئول: دکتر ابراهیمی
کارشناس: مهندس رجایی
آزمايشگاه لمينولوژي به منظور آشنايي دانشجويان با روشهاي عملي مطالعات زيستي اكوسيستم­هاي آب شيرين (رودخانه­ها، تالابها و درياچه­ها) برگزار مي­گردد.
در اين آزمايشگاه دانشجويان ضمن آشنايي با وسايل و تجهيزات مربط به نمونه­برداري از بستر و توده آب طي برگزاري عمليات صحرايي با روشهاي نمونه­برداري و چگونگي كاربرد وسايل نمونه­برداري آشنا مي­شوند. علاوه بر آن دانشجويان در آزمايشگاه با ويژگيهاي تاكسونوميك و گروههاي اكولوژيك جانوران كفزي آشنا شده و با مرور اختصاصات هر گروه از جانوران كفزي به تفكيك و شناسايي نمونه­هاي جمع­آوري شده مي­پردازند. در نهابت پارامترهاي اكولوژيك از جمله فراواني، تراكم، تنوع، بيومس (زیست توده) و برخي شاخص­هاي كيفي محاسبه شده و نحوه تنظيم گزارشهاي مربوطه آموزش داده مي­شود و چگونگي تفسير نتايج و ارتباط بين پارامترهاي جمعيتي و نتيجه­گيري از آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار مي­گيرد.