توضیحات:

رديف

نام طرح

مجری

وضعیت طرح

سال  عقد قرار داد

کارفرمای طرح

1

شناسايي و معرفي گونه هاي گياهي مناسب فضاي سبز شهر اصفهان

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1382

سازمان پاركها و فضاي سبز اصفهان

2

بررسي امكان استفاده از داده هاي ماهواره NOAA براي كنترل فصل چرا "طرح سميرم"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي

3

تعيين رويشگاه گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مناطق خشك و نيمه خشك مديترانه اي در استان چهار محال و بختياري با استفاده از GIS و RS(توتك)

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

4

تعيين سطح زير كشت پنبه در شهرستان ساوه با استفاده از داده هاي ماهواره IRS و SPOT "طرح پنبه"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1383

اداره كل پنبه دانه هاي روغني ايران وزارت جهاد كشاورزي

5

تعيين وضعيت موجود راههاي استان با استفاده از داده هاي IRS "ادارة راه"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1382

ادارة كل راه و ترابري استان اصفهان

6

بررسي وضعيت گونه‌هاي نادر در حال انقراض جانوري وگياهي استان اصفهان

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1373

محيط زيست استان اصفهان

7

مطالعه ليمنولوژيك و حفظ تعادل اكولوژيك آبهاي داخلي "تالاب گاوخوني"

دكتر نصراله محبوبي صوفياني

خاتمه یافته

1373

محيط زيست استان اصفهان

8

بررسي آلودگي به نيترات آبهاي زيرزميني در اصفهان

دكتر مجيد افيوني

خاتمه یافته

1377

شوراي پژوهشي علمي كشور

9

كاربرد پوسته برنج براي حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي (استاني)

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1379

سازمان برنامه و بودجه

10

مشكلات مديريت،‌ حفاظت، تفرج و گردشگري در مناطق حفاظت شده استان اصفهان

جمشيد رحماني

خاتمه یافته

1378

سازمان مديريت و برنامه ريزي

11

ارزيابي مناطق كوهستاني قمصر كاشان جهت احداث منطقه شكار ممنوع

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

محيط زيست استان اصفهان

12

طرح جامع پناهگاه حيات وحش موته

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

محيط زيست استان اصفهان

13

طرح جامع مديريت پارك ملي كلاه قاضي

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

محيط زيست استان اصفهان

14

ارزيابي منطقه سياه كوه عباس آباد به عنوان منطقه شكار ممنوع (102)

مهندس جمشيد رحماني

خاتمه یافته

1379

محيط زيست استان اصفهان

15

تحليل نياز سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي استان اصفهان GIS

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

سازمان مديريت و برنامه ريزي

16

اجراي پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي شركت در استان مركزي "برق باختر فاز1"

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1383

شركت برق منطقه اي باختر

17

اجراي پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي استان لرستان وهمدان "برق باختر فاز2"

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1384

شركت برق منطقه اي باختر

18

بررسي استفاده از پسابهاي نمكي در آبياري فضاي سبز

دكترنوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1381

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

19

بررسي كاربرد كوره سرباره بلند به عنوان ماده جاذب در تصفية آب و فاضلاب

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1383

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

20

مديريت پسماندها و آلودگي هاي زيست محيطي در ايستگاهها و شبكه توزيع گاز شهر اصفهان

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1383

شركت ملي گاز ايران

21

بررسي آلودگي آب و خاك و گياهان فلزات سنگين ناشي از فرايندهاي استخراج فرآوري معدن سرب و روي آهنگران در استان همدان

همكار

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1382

دانشگاه بوعلي سينا

22

تهيه نقشه مناطق جنگلي زاگرس در مقياس 25000/1 با استفاده از عكسهاي هوايي مقياس 4000/1

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1383

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

23

توسعه پايگاه داده براي مناطق عباس آباد تنگلها و كركس

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1384

محيط زيست استان اصفهان

24

ارزيابي تغييرات ساختاري پناهگاه حيات وحش موته (طي 4 دهه گذشته)

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1385

محيط زيست استان اصفهان

25

استفاده از RS جهت توليد تعدادي از لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز فضاي سبز شهر اصفهان

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1384

سازمان پاركها وفضاي سبز شهر اصفهان

26

بررسي وضعيت زيستي و حفاظتي دو پاي ايراني Allactegafirouzi

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1387

محيط زيست استان اصفهان

27

برآورد رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از داده هاي ماهواره اي در حوضه آبخيز سد زاينده رود

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1384

شركت سهامي منابع آب ايران

28

تعيين حق آبه تالاب گاو خوني

دكتر سعيد سلطاني كوپائي

خاتمه یافته

1387

محيط زيست استان اصفهان

29

تحليل فراواني منطقه اي جريان كم در حوضه آبخيز كارون شمالي

دكتر سعيد سلطاني كوپائي

خاتمه یافته

1387

شركت آب منطقه اي چهار محال بختياري

30

تعيين مشخصات موادمصرفي بسته بندي روشهاي بسته بندي در واحد خطوط نهايي نورد سرد 2

دكتر سيد حميد متين خواه

خاتمه یافته

1387

فولاد مباركه

31

بررسي وضعيت گونه هاي كمياب در خطر انقراض منطقه عباس آباد و تنگلها

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1385

محيط زيست استان اصفهان

32

جمع آوري و تهيه نمونه هاي مورد نياز بانك ژن حيات وحش

خانم دكتر منصوره ملكيان

خاتمه یافته

1388

محيط زيست استان اصفهان

33

بررسي وضعيت گونه هاي (كاراكال و جبير) و (گربه شني)

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1386

محيط زيست استان اصفهان

34

مطالعات بوم شناختي زيستگاههاي خشكي و تالابي منطقه شكار ممنوع حنا با هدف ارتقاء سطح منطقه و ثبت تالاب در كنوانسيون رامسر

 

دكتر نصراله محبوبي صوفياني

خاتمه یافته

1385

محيط زيست استان اصفهان

35

تهيه و تدوين دستور العمل سرشماري پرندگان خشكي زي

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1387

سازمان حفاظت محيط زيست

36

مطالعات تهيه اطلس آلاينده هاي خاك در استان همدان

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1387

سازمان حفاظت محیط زیست

37

مكانيابي توسعه باغات ديم با استفاده از تكنيك RS و GIS در استان ايلام

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1387

محيط زيست استان اصفهان

38

مطالعه و تهيه اطلس ماهيان آبهاي داخلي ايران

دكتر يزدان كيواني

خاتمه یافته

1388

سازمان حفاظت محيط زيست

39

تهيه اطلس گياهي پناهگاه حيات وحش موته

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1388

محيط زيست استان اصفهان

40

تهيه اطلس گياهي منطقه حفاظت شده كركس

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1388

محيط زيست استان اصفهان

41

تهيه و تدوين ضوابط اجرايي پساب هاي صنايع نانو

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1389

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

42

كاربرد جاذب هاي توريستي براي حذف مواد آلاينده از محيط هاي آبي

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1389

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

43

سنجش برخي تركيبات مخرب سيستم اندوكرايني به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي و ارزيابي اثرات فيزولوژيك آن در ماهي كاوار به عنوان گونه مدل در رودخانه زاينده رود

سالار درافشان

خاتمه یافته

1389

وزارت علوم، تحقیقات

44

طراحی و ساخت دستگاه فشار برای القای پلوییدی در آبزیان

سالار درافشان

خاتمه یافته

1390

دانشگاه صنعتی اصفهان

45

مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1390

مراکز صنعتی

46

ارزیابی توان محیطی سرزمین (مطالعات آمایش)

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1390

شهرک علمی و تحقیقاتی

47

تعیین سرانه پسماندهای صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی کشور

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1391

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

48

ارزیابی کالا وخدمات زیست بومی تالاب بین المللی گاوخونی جهت ارزشگذاری اقتصادی و برآورد هزینه های محیط زیستی

علیرضا موسوی

خاتمه یافته

1391

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

49

روش جدید در ارزیابی توان سرزمین با رویکرد آمایش( مطالعه موردی کلان شهر اصفهان)

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1391

صندوق حمایت از پژوهشگران

50

مدیریت یکپارچه حوزه رودخانه زاینده رود

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1391

سازمان آب منطقه ای

51

نمو لاروی در تاسمانی ایرانی (مطالعات هیستولوژیک و بیان ژن)

فاطمه پیکان حیرتی

خاتمه یافته

1391

صندوق حمایت از پژوهشگران

52

تولید گله های تریپلوئید وتتراپلویید قزل آلای رنگین کمان با استفاده از شوک فشار هیدرواستاتیک

سالار درافشان

خاتمه یافته

1391

وزارت علوم و تحقیقات فناوری

53

بررسی بوم شناختی گور ایرانی در ایران

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

1391

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

54

شناسایی پتانسیل ملی در زمینه بازیافت پساب

نوراله میرغفاری

خاتمه یافته

1391

وزارت علوم و تحقیقات

55

شناسایی پتانسیل ملی در زمینه بازیافت پساب

محسن سلیمانی

خاتمه یافته

1392

دانشگاه تهران

56

دستیابی به فناوری تولید کربن فعال از لجن بیولوژیک واحد تصفیه آب پالایشگاه تهران

نوراله میرغفاری

 

 

خاتمه یافته

1392

شرکت پالایش نفت تهران

57

بررسی تاثیر فاکتورهای سیمای سرزمین بر میزان تبادل ژنی جمعیت های آهوی ایرانی در مناطق مرکزی کشور

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

1392

صندوق حمایت از پژوهشگران

58

بررسی کیفی آب مخزن کمال صالح با استفاده از روابط متقابل جانداران اکوسیستم دریاچه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

علی لطفی

خاتمه یافته

1393

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

59

بندهای 9، 10، 14، 16،18، 19، 23 طرح كلان ملي بررسي اثرات تغيير اقليم  و مديريت خشكسالي)

سعید سلطانی کوپایی

خاتمه یافته

1393

وزارت عتف

60

ارتقاء کيفی پساب خروجی تصفيه خانه فاضلاب برکه تثبيت شهر اراک با بررسی گونه های گياهی و ارائه گزينه برتر

 

علی لطفی

خاتمه یافته

1393

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

61

بررسی فراوانی، پراکندگی و پهنه بندی زیستگاههای مطلوب گونه دلفین گوژ پشت در محدوده خورموسی استان خوزستان

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

۱۳۹۳

سازمان حفاظت محیط زیست

62

آناليز فيزيكي پسماند شهري (فصل بهار 1394) شامل مناطق پانزده گانه

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1394

سازمان حفاظت محیط زیست

63

بررسي و بهينه سازي هدايت جريانهاي ورودي آب با هدف حفظ  و نگهداشت بيشترين

آن در زمان ورود آب از مبادي مختلف (سيلاب و حق آبه) تالاب هامون

سعید سلطانی

خاتمه یافته

1394

اداره كل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان

64

طرح جامع شناسايي منابع و پهنه بندي فضايي مناطق ساحلي درياي مكران

حسین مرادی

 

خاتمه یافته

1394

 

سازمان حفاظت محيط زيست

65

طرح سنجش آلاينده هاي ناشي از نشت نفت و گاز در سطح شهر مسجد سليمان

 

نوراله میرغفاری

خاتمه یافته

1394

شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان

66

بررسی و بهینه‌سازی هدایت جریانهای ورودی آب با هدف حفظ و نگهداشت بیشترین آن در زمان ورود آب از مبادی مختلف (سیلاب و حق آبه) تالاب هامون

سعید سلطانی

خاتمه یافته

۱۳۹۴

استان سیستان و بلوچستان

67

منشا یابی و سهم بندی ذرات معلق شهر اصفهان و اولویت بندی کانونهای مولد آنها

محسن سلیمانی

جاری

1395

شهرداری اصفهان

68

پروژه نظارت و بازرسی بر روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی پالایشگاه اصفهان

علی لطفی

جاری

1396

پالایشگاه اصفهان

69

تعيين نياز آبي رودخانه زاينده رود و تالاب بين المللي گاوخوني براي استمرار كاركردهاي اكولوژيك آنها

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1396

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

70

مطالعه ظرفیت چرایی و تولید علوفه در مناطق حفاظت شده موته و قمیشلو استان اصفهان

 

مصطفی ترکش اصفهانی

جاری

۱۳۹۶

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

71

مطالعات احیای تالاب شور گلپایگان

سعید پورمنافی

جاری

۱۳۹۷

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

72

Environmental Consultancy Services (Ecological Survey) For the Project on Development and Implementation of a Master Plan for Environmental Conservation and Management of Southern Coastal Areas of the I.R. Iran (Case Study Hormozgan)

حسین مرادی

جاری

۱۳۹۷

شرکت آپنس همکاری های بین المللی ژاپن- جایکا

73

مطالعات پایش تنوع زیستی ماکروبنتوزها و ماکروفیتهای حوضه گاوخونی به منظور استفاده در طرح مدیریت

عیسی ابراهیمی درچه

جاری

1397

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

74

برنامه ریزی حفاظتی برای گونه های جانوری در خطر انقراض تالاب گاوخونی بر اساس رویکرد گونه های کانونی

محمودرضا همامی

جاری

۱۳۹۷

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

75

ایجاد یک سیستم ارزیابی جهت بررسی تغییرات وضعیت ساختاری و عملکرد پوشش گیاهی منطقه تالاب بین المللی گاوخونی

حسین بشری

جاری

1397

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

76

Development a biotic index for karun River based on macroinvertebrate and fish assemblages

عیسی ابراهیمی

جاری

1397

طرح مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه سوئیس

77

جمع آوري و ثبت اطلاعات ، تعيين رده بندي حفاظتي و مطالعه فون و فلور غار هاي منتخب استان

محمودرضا همامی

جاری

1397

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

78

بررسي پراكنش ، مطلوبيت و پيوستگي زيستگاه گربه پالاس در استان اصفهان

محمودرضا همامی

جاری

1397

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان