همکاران

ابراهیم متقی

کارشناس آزمایشگاه جيره نويسي و تغذيه آبزيان
ابراهیم متقی

Tel:

983139311028+

Fax:

983133912840+

Email:

مهناز بیات

كارشناس هرباریوم
مهناز بیات

Tel:

+983139313561

Fax:

+983133912840

Email:

m.bayat@of.iut.ac.ir

اردشیر خسروی دهکردی

کارشناس آزمایشگاه حيات وحش
اردشیر خسروی دهکردی

Tel:

983133911021+

Fax:

983133912840+

Email:

ardeshir.khosravi@of.iut.ac.ir

زهره کرمانی

کارشناس آزمایشگاه ارزيابي و آمايش سرزمين
زهره کرمانی

Tel:

983133911018+

Fax:

983133912840+

Email:

kermani_z@of.iut.ac.ir

عبداله نوروزی

کارشناس آزمایشگاه مرتعداري و گياه شناسي
عبداله نوروزی

Tel:

983133911026+

Fax:

983133912840+

Email:

norozi6@yahoo.com

كوشيار مختاري

کارشناس آزمایشگاه آب و خاك
کوشیار مختاری

Tel:

983139311027

Fax:

983133912840

Email:

سعید اسداله

کارشناس آزمایشگاه بهداشت، بيماري ها و فيزيولوژي
سعید اسداله

Tel:

983133913575+

Fax:

983133912840+

Email:

asadollah107@yahoo.com

مهرداد ماهشانیان

کارشناس آزمایشگاه RS & GIS، هيدرولوژي و حفاظت خاك
مهرداد ماهشانیان

Tel:

983133911049+

Fax:

983133912840+

Email:

mahshanian@of.iut.ac.ir

شهره محمدي

كارشناس آزمايشگاه آلودگي محيط زيست
شهره محمدي

Tel

:03133913571

Fax:

03133912840

Email:

sh.mohammadi@of.iut.ac.ir

رجبي

كارشناس آزمايشگاه كارتوگرافي
محمدرضا رجبي

Tel:

983133913578+

Fax:

983133912840+

Email:

صفحه‌ها

کارمندان

لیلا یارمحمد توسکی

كارشناس تحصیلات تکمیلی
لیلا یارمحمد توسکی

Tel:

983133911020

Fax:

983133912840+

Email:

مرضیه نوری

کارشناس آموزش
مرضیه نوری

Tel:

983133913559+

Fax:

983133912840+

Email:

noori_marziyeh@yahoo.com

مريم تيموري

متصدي امور دفتري
مريم تيموري

Tel:

03133912841

Fax:

03133912840

Email:

اعظم زابلیان

کارشناس فناوری اطلاعات
اعظم زابلیان

Tel:

983133913556+

Fax:

983133912840+

Email:

zabolian@cc.iut.ac.ir

فخری جانی قربانی پوده

مسئول دفتر ریاست
فخری جانی قربانی پوده

Tel:

983133912841+

Fax:

983133912840+

Email:

natres@of.iut.ac.ir

راحله دانشمند پارسا

کارشناس پژوهش
راحله دانشمند پاسا

Tel:

983133911016+

Fax:

983133912840+

Email:

r.daneshmandparsa@of.iut.ac.ir

قربانی

امور عمومی
محمد قربانی

Tel:

983133913560+

Fax:

983133912840+

Email:

عبدالرسول کمالی

مدیر امور عمومی
عبدالرسول کمالی

Tel:

983133913567+

Fax:

983133912840+

Email:

کریم شفیعی

امور عمومی
کریم شفیعی

Tel:

983133913562+

Fax:

983133912840+

Email:

قدیرعلی عابدی

امور عمومی
قدیرعلی عابدی

Tel:

983133913560+

Fax:

983133912840+

Email:

-

اقای اصغری

امور عمومی
محمد اصغری

Tel:

983133911030+

Fax:

983133912840+

Email:

-