تاسیس:1378
کارشناس آزمایشگاه: کوشیار مختاری
اين آزمايشگاه در دانشكدة منابع طبيعي با هدف انجام آزمايشات معمول خاكشناسي در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، شروع به كار نمود. در اين آزمايشگاه پارامترهاي فيزيكي و شيميايي خاك نظير: درصد سنگريزه، pH ،EC ، غلظت كاتيونها و آنيون ها، ازت كل، فسفر قابل جذب، درصد آهك، گچ و .... قابل اندازه گيري مي‌باشد. اين آزمايشگاه در حال حاضر مشغول سرويس دهي به دانشجويان كارشناسي در درس خاكشناسي عمومي و پروژه‌هاي كارشناسي و نيز دانشجويان كارشناسي ارشد در سه گروه آموزشي مرتع و آبخيزداري، شيلات و محيط زيست مي باشد. وسايل موجود در اين آزمايشگاه شامل دستگاه ازت سنج، انواع تزازوي ديجيتال، انواع ظروف آزمايشگاهي، دستگاه رنگ سنج، فلايم فتومتر، EC متر و pH متر، انواع شيكر، انواع الك  واگرخاكشناسي و غيره مي باشد.