تاسیس:1381
در اين آزمايشگاه عمليات دروس مختلف مانند: مرتعداري منابع طبيعي، مرتعداري كشاورزي، اصلاح و توسعة مراتع، شناسايي گياهان مرتعي 1 و 2، شناسايي گياهان مرتعي محيط زيست و اندازه‌گيري و ارزيابي مراتع ارائه مي‌گردد. فعاليتهاي از قبيل جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي گياهان مرتعي و علوفه اي جهت برگزاري آزمايشگاههاي دروس شناسايي گياهان نيز انجام مي پذيرد. اضافه مي شود در حال حاضر مجموعه اي از گياهان مرتعي بالغ بر 200 گونه از خانواده هاي مختلف و بذور حدود 100 گونه در اين آزمايشگاه موجود مي باشد.
اين آزمايشگاه مجهز به وسايل و تجهيزات اپتيك براي شناسايي نمونه هاي گياهاي و بذر مي باشد. آزمايشگاه مرتعداري در زمينة برگزاري جلسات علمي دروس ذكر شده مواردي را از جمله: اصول تفسير عكسهاي هوايي، آشنايي با نقشه هاي توپوگرلفي، آشنايي با نمونه هاي گياهان و بذور مرتعي و علوفه اي، آشنايي با ضوابط و اصول تهية طرح‌هاي كوچك مرتعداري، مميزي مراتع، برگزاري جلسات حل تمرين پروژه هاي اندازه گيري و ارزيابي مرتع، تهية نقش هاي پوشش گياهي و اصلاح مرتع  و همچنين آشنايي با روش هاي نمونه برداري و اندازه گيري پوشش گياهي و ارزيابي مرتع، آشنايي با روش هاي تعيين ارزش رجحاني گياهان مرتعي، بازدي از پروژه هاي  احياء و اصلاح مراتع در اكوسيستم مرتعي، آموزش هاي مصوب را ارائه مي نمايد.

تجهیزات.docx