تقدیر از رئیس دانشکده منابع طبیعی (آقای دکتر محمدرضا وهابی) توسط آقای مهندس فلاح معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور جهت برگزاری اولین سمینار ملی مرتع و مرتع داری در ایران