تاسیس:1372
کارشناس آزمایشگاه: شهره محمدی
در اين آزمايشگاه دانشجويان با روشهاي مختلف آناليز كيفي آب ، خاك و گياه  ، نيز آماده سازي نمونه ها و اندازه گيري پارامترهايي از قبيل PH ، EC ، كدورت ، انواع سختي ها ، BOD و COD آشنا مي شوند .
همچنين عصاره گيري از خاك و گياه جهت انجام آناليزهاي عناصر سنگين انجام مي گيرد .
از دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه مي توان دستگاه اندازه گيري يوني ، رنگ سنج ، تعويض يوني ، شيكر ، انواع همزن ها ، الكترودهاي مربوط به يون ، كدورت سنج ، اكسيژن متر ، EC متر ، هات پليت ، ترازوي آناليتيك و ترازوي ديجيتال را نام برد .
    در اين آزمايشگاه دستگاههاي BOD سنج به منظور اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز ميكروارگانيسم ها براي تجزيه مواد، اسپكتروفتومتر براي اندازه گيري غلظت عناصر به طور مستقيم در نمونه و Atomic Absorbtion  قرار دارد كه  دستگاهي  بسيار  پيشرفته  در اندازه گيري  غلظت  عناصر سنگين در نمونه هاي آب ، خاك و فاضلاب مي باشد .