سال تأسيس: 1386

مسئول: دکتر حیرتی

کارشناس: مهندس رجايي

اين واحد آزمايشگاهي مربوط به درس فيزيولوژي جانوري براي دانشجويان رشته شيلات ارائه مي­گردد.

موارد ذيل در اين واحد آزمايشگاهي به دانشجويان آموزش داده مي­شود:

  • آشنايي و مطالعه انواع بافت­هاي بدن جانوران (پوششي، پيوندي، ماهيچه­اي و عصبي) كه به صورت لام­هاي آزمايشگاهي آماده موجود هستند و مشاهده آنها با ميكروسكوپ صورت مي­گيرد.
  • مشاهده سلولهاي خون (گلبولهاي سفيد و قرمز) و گروههاي متفاوت مهره­داران و مقايسه تطبيقي مرفولوژي آنها- يادگيري خون­گيري در ماهي- تهيه گسترش خوني- گلبولهاي سفيد و شمارش افتراقي آنها- (نوتروفيل، دونوسيت، ائوزينوفيل)- تعيين گروههاي خوني خود دانشجويان توسط خودشان
  • مطالعه و بررسي مرفولوژي اندامهاي داخلي در گروههاي متفاوت مهره­داران كه به صورت لام آماده است، اندامهاي قلب، دستگاه تنفس و دستگاه گوارش و دفع

امكانات آزمايشگاه: 11-10 عدد ميكروسكوپ، 13-12 عدد لوپ، محلولهاي رنگ­آميزي، 40 قطعه لام آزمايشگاهي آماده مربوط به بافت­ها، ماهيچه پيوندي، پوشش عصبي، خون، قلب، سيستم تنفسي در گروههاي مختلف مهره­داران.