معرفي دانشكده

دانشكده منابع طبیعی دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1372 فعاليت خود را آغاز كرد. اين دانشكده در حال حاضر در سه مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا دانشجو مي پذيرد. زمينه هاي پژوهشي اين دانشكده در حال حاضر شامل موارد ذیل می باشد.
1- تهيه و اجراي طرح هاي پژوهشي در راستاي آمايش سرزمين
2- مطالعات جامع اكوسيستم هاي خاكي و آبي ( آب هاي داخلي و دريايي )
3- مطالعات، مكان يابي، كاربري اراضي، پوشش اراضي و غيره 
4- تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و نقشه برداري شهري، منابع طبيعي و كشاورزي
5- تهيه و توليد نقشه ها و گزارشات موضوعي و تخصصي
6- انتخاب گونه هاي مناسب براي سايت هاي شهري
7- مطالعه ، نظارت و اجرا در امور محيط زيست ، جنگل ، مرتع ، آبخيزداري و آبزي پروري

 

تحت نظارت وف بومی