پايش مستمر و منظم آلاينده های زيست محيطی پايه و اساس ارزيابي ميزان و نوع آلاينده‌ها و همچنين برنامه ريزي جهت مديريت و كنترل آلودگي‌هاي محيط زيست است. در اين راستا و بر اساس بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه و مطابق با دستورالعمل سازمان سازمان حفاظت محيط زيست كشور كليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد نسبت به خود اظهاري در پايش آلاينده هاي خود از طريق آزمايشگاه‌هاي معتمد سازمان محيط زيست اقدام نمايند. خوشبختانه آزمايشگاه محيط زيست دانشكده منابع طبيعي با در اختيار داشتن امکانات مناسب و گذران مراحل مختلف بازرسي و كنترل به عنوان آزمايشگاه معتمد محيط زيست معرفي گرديد. در حال حاضر اين آزمايشگاه در زمينه اندازه گيري BOD5،COD  و فلزات سنگين در نمونه هاي آب و فاضلاب خدمات خود را به واحد هاي صنعتي، توليدی و خدماتی ارايه مي نمايد.
پارامترهای مورد تایید برای طرح خود اظهاری:
- پایش کلیه پارامترهای شیمیایی آب و پساب
- اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های آب، پساب، پسماند و گیاه
تجهیزات آزمایشگاه:
- دستگاه جذب اتمی (atomic absorption)
- دستگاه اسپکتروفتومتر UV/VIS
- دستگاه pH -potansiometer
- دستگاه یون سنج (ISE)
-دستگاه DO meter
-دستگاه COD meter
- دستگاه BOD meter
- دستگاه EC meter
آدرس:
اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشكده منابع طبيعي – آزمايشگاه معتمد محيط زيست
تلفن :                                                                                                         3913574- 0311 و3912841 -0311
دورنويس:                                                                                                                             3912840 -0311