تاسیس: 1373
در اين آزمايشگاه عمليات دروس مختلفي مانند كارتوگرافي، ژئومرفولوژي 1 و 2، آبخيزداري، حفاظت خاك، اصول تفسير عكس‌هاي هوايي و مرتعداري كشاورزي ارائه مي‌گردد. همچنين فعاليتهايي از قبيل تفسير عكسهاي هوايي، نقشه‌هاي توپوگرافي، شناسايي سنگ ( سازندها) از روي عكس‌هاي هوايي، ترسيم انواع نقشه‌هاي پايه، مطالعات مرتع و آبخيزداري صورت مي‌پذيرد. اين آزمايشگاه مجهز به وسايل اپتيك نظير استريسكوپ جيبي و آينه دار جهت تفسير عكسهاي هوايي، استريوميكروسكوپ جهت مطالعات دانه بندي و مورفوسكوپي و دوريبن‌هاي نيوو و تئودوليت جهت مسّاحي و نقشه‌برداري، قطب نما، آلتي متر و شيب سنج جهت عمليات دروس كارتوگرافي و عمليات صحرايي و ديگر مصارف لازم جهت دروس دانشجويان است. همچنين نقشه‌هاي توپوگرافي در مقياس‌هاي مختلف جهت سرويس دهي به دروس مختلف دانشكده منابع طبيعي و عكس‌هاي هوايي در مقياس‌هاي متفاوت جهت آموزش دروس عكس‌هاي هوايي و ژئومورفولوژي و همچنين وسايل ترسيم نقشه مي‌باشد.