هرباريوم گنجينه‌اي دائمي‌از نمونه‌هاي گياهي و منبع اطلاعاتي در مورد رستنيها و پوشش‌هاي گياهي است كه در پژوهشهاي تاكسونوميك از نمونه‌هاي حفاظت شده هرباريومي ‌استفاده مي‌شود. در واقع هرباريوم يك باغ گياهان خشك است و نمونه‌هاي هرباريومي‌ بيشترين ميزان تنوع بوم شناختي و جغرافيايي يك گونه را در بر مي‌گيرد. هرباريومها در برگيرندة مجموعه‌اي از نمونه‌هاي جمع آوري شده از نقاط مختلف و توسط افراد مختلف هستند و شامل نمونه‌هايي است كه آگاهي ما را از تاكسونومي، تكامل و انتشار رستني‌ها افزايش مي‌دهد. شناسايي نمونه‌هاي گياهي هر منطقه در مطالعات مربوط به رشته‌هاي مختلف از جمله مرتعداري، آبخيزداري، محيط زيست، حيات وحش و ... مورد نياز مي‌باشد. جمع آوري و شناسايي گياهان مناطق مختلف استان اصفهان و چهار محال و بختياري از سال هزار وسيصد وشصت آغاز شد و  با جمع آوري و شناسايي نمونه‌هاي گياهي اين مناطق هرباريوم دانشگاه صنعتي اصفهان تأسيس گرديد. فعاليت اين هرباريوم براي به كارگيري اين مجموعه در موارد ذيل است:

·         ارائه مجموعه مرجع و استاندارد براي تعيين صحت و سُقم شناسايي گياهاني كه تازه جمع آوري شده اند.

·         مجموعه مرجع براي دروس تاكسونومي‌گياهي و ساير زمينه‌هاي علوم گياهي

·         آموزش دانشجويان در عمليات هرباريومي

·         فراهم كردن مدركي مستند مبني بر وجود يك گونه در ناحيه‌اي خاص و ارائه اطلاعاتي از دامنة انتشار جغرافيايي آن

·         فراهم آوردن نمونه‌هايي از رُستنيهاي يك ناحيه، براي مثال تاكسونوميستي كه در پي داشتن فلور يك ناحيه است براي مشخص كردن گونه‌هاي موجود در اين فلور مي‌تواند به هرباريوم مراجعه كند.

·         آشكارسازي نواقص طبقه بندي و ضرورت مطالعات بيشتر

·         در اختيار گذاشتن داده‌هاي خام مربوط به خود گياهان، از روي نمونه و برچسب‌هاي هرباريومي‌داده‌هاي مربوط به ريخت شناسي رويشي و زايشي، نمونة دانة گرده، نمونة برگ براي تجزيه‌هاي شيميايي، نمونه‌هاي تشريحي، نقشه انتشار، وضعيت بوم شناسي، منابع اقتصادي و نژاد شناسي گياهي قابل دسترس و استفاده است.

·         نگهداري گياهان نمونه و ارائه خدمات به عنوان گنجينة كروموزومي، سيستماتيك شيميايي و شواهد تجربي، نوشته‌هاي تاكسونومي‌مدرن با ارجاع به نمونه‌هاي منفرد گياهي بر اساس نام هرباريوم، نام جمع آوري كننده و شمارة جمع آوري مستند هستند. بر چسب، داده‌هاي كلكسيوني لازم را كه نمي‌شود با وارسي خود نمونه كسب كرد به دست مي‌دهد.

مجموعه‌هاي گياهي طبقه بندي شده موجود در هرباريوم‌ها شواهدي دائمي‌ از رستنيهاي كرة زمين و نشانگر تنوع و گوناگوني آنها است و كتابها و تأليفات تخصصي و كتابخانه‌اي وابسته به هرباريوم شواهدي مكتوب از تاريخ تكامل طبقه بندي گياهان اند- هرباريوم‌ها و تاكسونوميستهاي وابسته به آنها وظايف متنوعي دارند از جمله:

آموزش، شناسايي گياهان، آماده كردن مقدمات كار براي مطالعة مجدد گروه‌هاي مختلف گياهي، توسعه و پيشرفت طبقه بندي در شناسايي گياهان از منابع علمي‌مانند فلورها، مونوگرافها و مجلات علمي‌مربوط به گياهشناسي استفاده مي‌شود. اولين قدم در راه شناخت و نام گذاري گياه، آشنايي كامل با اندام‌هاي گياهي است و نمونة گياهي هنگامي‌قابل شناسايي و نام گذاري است كه اندام‌هاي رويشي (ريشه، ساقه، برگ) و زايشي (گل و ميوه) موجود باشد. امروزه علم رده بندي   (Taxonomy)  در مورد گياهان معادل با سيستماتيك گياهي (Systematic botany) به كار مي‌رود . مقصود دانشي است كه با نام گذاري، شناسايي و تقسيم بندي گياهان و جمع آوري آنها به صورت يك مجموعه سر و كار دارد. پس Taxonomy بر مبناي Morphology بنا شده است و دانشجويان در دروس گياهشناسي با اين مبحث آشنا مي‌شوند. همچنين به دليل عدم وجود مكاني مناسب، انجام پروژه‌هاي مختلف تحقيقاتي از جمله پرس و خشك كردن و شناسايي گياهان مناطق مختلف استان نيز در هرباريوم انجام مي‌گيرد. وسايل و امكاناتي كه در هرباريوم وجود دارد:

قفسه‌هاي حاوي گياهان خشك پرس شده و شناسايي و طبقه بندي شده.

كتب و فلورهاي مورد نياز براي شناسايي گياهان، چندين دستگاه ميكروسكپ نوري و استريوميكروسكپ (لوپ) براي بررسي و شناخت اجزاء و اندام‌هاي گياهي، نمونه‌هاي كنسرو شدة گياهي و همچنين نمونه‌هاي پرس شده و شناسايي شدة مورد نياز براي استفاده و مطالعة دانشجويان، مواد و وسايل لازم براي برش گيري و رنگ آميزي اندام‌هاي گياهي و مطالعة ساختار تشريحي آنها با ميكروسكپ – چند دستگاه كامپيوتر براي كسب اطلاعات و تصاوير جديد گياهشناسي و استفاده از تصاوير مورد نياز دانشجويان همزمان با مطالعه روي گياهان طبيعي خشك و پرس شده – اسلايدها و CD‌هاي تهيه شده از دروس مختلف گياهشناسي براي استفاده دانشجويان.