شیلات

مدیر گروه: دکتر یزدان کیوانی
مرتبه علمی: دانشیار
تماس:03133911022

معرفی:
گروه شيلات از سال 1372 همزمان با تأسيس دانشكده منابع طبيعي شكل گرفته و با تلاشهاي فراوان در طي سالهاي گذشته توسعه چشمگيري در خصوص جذب تخصص هاي مورد نياز، توسعه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي و تجهيزات داشته است.
تعداد فارغ التحصيلان اين گروه تا سال 1397 بالغ بر 600 نفر مي باشد كه بسيار از آنها در بخشهاي تخصصي شيلات كشور مشغول به فعاليت گرديده و يا با طي مدارج عالي تحصيل بعنوان اعضاء هيئت علمي جذب مراكز علمي و تحقيقاتي شده اند.
اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود 30-25 دانشجو و در مقطع كارشناسي ارشد 10-8 دانشجو مي پذيرد.
اهداف:
بطور كلي هدف از تأسيس رشته شيلات در كشور توجه به امكانات طبيعي اعم از آبهاي داخلي و ساحل درياها و امكان دسترسي به آبهاي آزاد جهان بوده است. لذا دانشگاههاي مجري اين رشته وظيفه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد جهت برنامه ريزي به منظور صيد و بهره برداري پايدار و اصولي از منابع زيستي آبهاي طبيعي.
حفظ گونه هاي با ارزش اقتصادي، حفظ و مديريت منابع ژنتيكي و تنوع گونه اي آبزيان، تكثير و پرورش آبزيان و مسائل مربوط به آن از جمله مديريت پرورش، بهداشت و بيماريها، تغذيه، اصلاح نژاد و ... را بعهده دارند.
لذا دانشجويان در طي دوران تحصيل ضمن كسب مهارت و تجربه علمي در خصوص موضوعات پايه و اساسي علوم زيستي از جمله، جانورشناسي، گياهشناسي، اكولوژي و ... با موضوعات تخصصي اين رشته از جمله اكولوژي دريايي، ليمنولوژي، هيدروبيولوژي، تكثير و پرورش انواع ماهيان، سخت پوستان و نرمتنان، تغذيه و مديريت غذادهي، بهداشت و بيماريها و .... آشنا خواهند شد و مهارتهاي لازم براي تأمين احتياجات بخشهاي اجرايي را كسب خواهند نمود.
طول دوره و شكل نظام آموزشي:
طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته شيلات بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي به ترتيب براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بطور متوسط 4  و 5/2سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي واحدي ارائه مي گردد. هر ترم حدود 16 هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزيهاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي گردد. از ويژگيهاي اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، توجه به دروس عملي مي باشد كه باعث گرديد تا تمام دروس تخصصي آن بصورت تئوري – عملي ارائه  مي گردد.

تعداد واحدهاي درسي:
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته شيلات 140-135 واحد به شرح زير است:
دروس عمومي             20 واحد
دروس علوم پايه           38 تا 44 واحد
دروس اصلي               21 تا 29 واحد
دروس تخصصي           35 تا 42 واحد
دروس انتخابي             11 واحد
و تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد گرايش تكثير و پرورش آبزيان 32 واحد به شرح ذيل مي باشد.
دروس الزامي              25 واحد
پايان نامه                  6 واحد
سمينار                     1 واحد
تعداد واحدها با توجه به گرايشهاي انتخابي تغيير مي‌كند.
توانايي فارغ التحصيلان:

    افزايش اطلاعات، علائق و آگاهيهاي افراد نسبت به شيلات و مسائل آن
    رشد و پرورش قدرت درك مفاهيم اساسي آبزيان و زيستگاههاي آبي
    توسعه شايستگي در كاربرد مناسب ترين روش براي حل مسائل و مشكلات شيلات كشور
    كسب مهارت در تهيه، اجرا و نظارت  بر طرحهاي پژوهشي و كاربردي مربوط به شيلات و آبزيان
    كسب مهارتهاي علمي و تجربي در مديريت صحيح زيست بومهاي آبي كشور

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مؤسسات آموزشي و پژوهشي بعنوان كارشناس و در سازمان شيلات كشور و واحدهاي تابعه بعنوان مجري برنامه ها و پروژه هاي آبزي پروري خدمت كنند.
برنامه هاي آتي:
با توجه به نيازهاي بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يكسو و تعريف موضوعات و زمينه هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص اكوسيستم هاي آبي و آبزيان، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سالهاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در گرايشهاي تكثير و پرورش آبزيان و بوم شناسي آبزيان اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی