آزمايشگاه ژنتيك و بيوتكنولوژي

سال تأسيس: 1390

مسئول آزمايشگاه: دكتر سالار درافشان

کارشناس: مهندس رجایی

آزمايشگاه در طبقه دوم دانشكده منابع طبيعي واقع است. مطالعات مختلف از جمله سيتوژنتيك، مطالعات مولكولي در خصوص جمعيت­ها و گونه­هاي مختلف آبزيان و ساير جانوران در آن در حال انجام است. عمده فعاليت آزمايشگاه پژوهشي بوده اگرچه از منظر آموزشي نيز براي برگزاري بخش عملي برخي دروس نظير ژنتيك عمومي منابع طبيعي، ژنتيك و  بيوتكنولوژي آبزيان پرورشي و بوم­شناسي مولكولي از آن بهره­برداري مي­شود. فضاي كلي آزمايشگاه از دو بخش اصلي و اتاقهاي مجزا (سه اتاق) تشكيل شده است. از تجهيزات موجود در آزمايشگاه مي­توان به موارد زير اشاره كرد:

  • دستگاه ترمال سايكر: دو دستگاه
  • دستگاه الكترو     عمودي: دو دستگاه
  • دستگاه الكتروفوزر افقي: يك دستگاه
  • سانتريفوژ يخچالدار: يك دستگاه
  • ميكروسانتريفيوژ: يك دستگاه
  • نانودراپ: يك دستگاه
  • ساير تجهيزات موسوم آزمايشگاه­هاي ژنتيك و بيوتكنولوژي: آزمايشگاه داراي دو دستگاه هود، يك دستگاه يخچال و يك دستگاه فريزر oc20- است. مواد ضروري براي مطالعات ژنتيكي در آزمايشگاه فراهم است. اگر چه مواد مصرفي معمول توسط هر دانشجو و متناسب با فعاليت آن تهيه مي­شود. عمده خدمت­رساني اين آزمايشگاه مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته بوم­شناسي آبزيان شيلاتي و پس از آن دانشجويان رشته تكثير و پرورش آبزيان و رشته محيط زيست است.