آزمايشگاه تکثير و پرورش ماهيان گرمابي:

در اين آزمايشگاه دانشجويان با انواع گونه­هاي ماهيان گرمابي پرورشي ايران و شرايط پرورش، کيفيت آب مورد نياز، نوع تغذيه و نحوه غذادهي آنها آشنا مي‌گردند. علاوه بر اين جهت فراگيري روش تکثير مصنوعي اين ماهيان بطور عملي اقدام به تکثير ماهي طلايي که از نظر بيوتکنيک تکثير  مشابه ماهيان پرورشي گرمابي است مي‌نمايند. مراحل رشد جنيني بوسيله مطالعات ميکروسکوپي بروي تخم­هاي حاصله تا رسيدن به لارو صورت گرفته و دانشجويان اين مراحل را ياد مي­گيرند.

 جهت آشنايي هر چه بهتر دانشجويان با چگونگي تکثير و انکوباسيون تخم ماهيان گرمابي، بازديد  علمي چند روزه­اي از مراکز تکثير و پرورش ماهيان گرمابي بعمل مي­آورند.

آزمايشگاه تکثير و پرورش ماهيان سردابي:

در اين آزمايشگاه دانشجويان با گونه­هاي ماهيان سردابي پرورشي ايران و چگونگي و شرايط پرورش، کيفيت آب مورد نياز، نوع تغذيه و نحوه غذادهي، تعيين ميزان غذا و محاسبه ضريب تبديل و رقم‌بندي آشنا مي‌گردند. علاوه بر اين جهت فراگيري مراحل رشد جنيني اقدام به تهيه تخم چشم­زده ماهي قزل­آلاي رنگين­کمان از مراکز تکثير نموده و در سيستم انکوباسيون طراحي شده در آزمايشگاه مربوطه با چگونگي نگهداري آنها تا تبديل شدن به بچه ماهي نورس آشنا مي‌شوند. در اين مدت دانشجويان با نمونه­برداري­هاي متناوب مراحل رشد اين لاروها را بررسي مي‌نمايند. براي فراگيري عملي تکثير مصنوعي و چگونگي استحصال تخم ماهي قزل­آلاي رنگين­کمان بازديد علمي مناسبي از  مراکز تکثير اين ماهي براي دانشجويان در نظر گرفته مي‌شود.