اعضای هیئت علمی و اساتید

عیسی ابراهیمی
دانشیار
رئیس دانشکده
983133912840+
حسين بشري
استادیار
مدیرگروه
983133913569+
اميد بيرقدار كشكولي
استادیار
983133911015+
سعيد پورمنافي
استادیار
983133911052+
فاطمه پيكان حيرتي
استادیار
983133911012+
مصطفي تركش اصفهاني
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
983133913574+
رضا جعفري
دانشیار
معاونت آموزشی
983133913555+
اميرحسين جلالي
استادیار
سالار درافشان
استادیار
983133913580+
عليرضا سفيانيان
دانشیار
رؤسای پیشین
983133911011+
سعيد سلطاني کوپائی
استاد
983133911029+
محسن سليماني
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
983133913576+
سيما فاخران اصفهاني
دانشیار
983133913595+
اميدوار فرهاديان
دانشیار
983133913564+
حمیدرضا كريم زاده
دانشیار
983133913558+
يزدان كيواني
دانشیار
مدیرگروه
983133911017
علي لطفي
استادیار
983133911053+
سيدحميد متين خواه
دانشیار
983133913586+
رضا مدرس
استادیار
983133913582+
حسين مرادي
استادیار
983133911013+
منصوره ملكيان
استادیار
983133911024+
سيدعليرضا موسوي
استادیار
983133911019+
نوراله ميرغفاري
دانشیار
مدیرگروه
983133913574+
محمد نعمتی ورنوسفادرانی
استادیار
سرپرست فناوري و اطلاعات
+983133911048
محمدرضا وهابي
دانشیار
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
983133913563+
محمودرضا همامي
دانشیار
983133911031+

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی