هیئت رئیسه

عیسی ابراهیمی
دانشیار
رئیس دانشکده
983133912840+
مصطفي تركش اصفهاني
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
983133913574+
رضا جعفري
دانشیار
معاونت آموزشی
983133913555+
محسن سليماني
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
983133913576+
محمدرضا وهابي
دانشیار
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
983133913563+

تحت نظارت وف بومی