مبانی دانشگاه پایدار با نگاهی به تجربه کشور سوئد

فارسی

مکان: 

سالن سمینار دانشکده منابع طبیعی

تاریخ: 

Shanbe, Esfand 5, 1396 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی