برگزاری سمینارعلمی روش های جدید در ژنومیک جمعیت، تهیه کتابخانه ژنومی ddRA و تحلیل داده ها

فارسی

بر گزاری سمینار علمی
روش های جدید در ژنومیک جمعیت، تهیه کتابخانه ژنومی  ddRA  و تحلیل داده ها

مکان: 

سالن سمینار دانشکده منابع طبیعی

تاریخ: 

Doshanbe, Bahman 9, 1396 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی