فراخوان سي و يكمين جشنواره بين المللي خوارزمي

فارسی

پايگاه اطلاع رساني و ثبت نام الكترونيكي: www.khwarizmi.ir
نشاني الكترونيكي: Khwarizmi_intl@irost.org

تاریخ: 

Doshanbe, Mehr 17, 1396 - 15:15

نوع رویداد: 

رویداد

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف