تاسیس:1384
کارشناس آزمایشگاه: زهره کرمانی

فعالیت های پژوهشی  آزمایشگاه:
در این آزمایشگاه انواع آنالیز های مکانی در ارتباط با ارزیابی و آمایش سرزمین صورت می گیرد.

 • تعریف آنالیز های مکانی زیست محیطی
 • نیاز به آنالیز مکانی زیست محیطی
 • اهداف برنامه های آنالیز مکانی زیست محیطی

تعریف آنالیز های مکانی زیست محیطی:
این آنالیز در واقع  شامل نظریه ها ،روش ها و تکنولوژیهای مربوط به بررسی مناسب و استفاده دادهای مکانی برای تجزیه  و تحلیل و مدیریت  فرآیند ها و مسائل زیست محیطی میباشد.تکنولوژی های اصلی شامل سیستم های اطلاعات  جغرافیایی ،سنجش از دور و آنالیز های مکانی کمی می باشد.

دلیل نیاز به آنالیز های مکانی زیست محیطی چیست ؟

 • تبدیل داده ها به اطلاعات

حجم دادهای رقومی محیطی به سرعت درحال رشد است و نیازمند شیوه ای است که این  دادها را هرچه بیشتر کارآمد سازد.داده ها از منابع  متنوعی مانند تکنولوژی های سنجش از دور به پژوهش های زمینه ای ،تکنولوژی های خودکار پایش در ارتباط با GPS (سیستم موقعیت یاب جهانی )و رقومی کردن  داده های قیاسی جمع آوری شده بدست می آید .تلاش برای ترکیب کردن  این دادها  باید در ارتباط با فهم  دقیق و تنگاتنگی با چگونگی اثرات  مبهم  کیفیت  اطلاعات  استفاده  شده از رادار باشد.

 • کاربرد تکنیک های محاسباتی جدید

روش ها و مدل ها برای ارزیابی الگو ها و فرآیند های زیست محیطی از پیشرفتهای در علوم اطلاعاتی شناخت و آمار بهره برداری می کند.

بمنظور ارتقاء فهم ما بر اساس داده های قابل دسترس ،دانشمندان  محیطی و مدیران  نیازمند  داشتن  بهترین روش ها برای ارزیابی هستند .

روش های جدید  شامل مدل های الگوریتمی و شبیه سازی و آنالیز های فازی ،شبکه مصنوعی و نقشه برداری اینترنتی می باشد.

 • گرفتن تصمیمات بهتر از طریق یکپارچه سازی

به خاطر پیچیدگی مسائل زیست محیطی ،بانیاز به یکپارچه سازی دادهای مکانی و دیگر اطلاعات که از منابع  متفاوت  بدست  می آیند و در فرمت  های مختلف و دیدگاههای بین رشته  ای می باشد ،روبه رو هستیم.

اهداف برنامه های آزمایشگاه آنالیز های مکانی زیست محیطی

 • شرح و آزمون روشهای آنالیز مکانی زیست محیطی در متن مشکلات علمی و اجتماعی مهم.
 • بکار گیری روش های آنالیز دادهای مکانی در مسائل حقیقی محیط زیست .
 • انتقال بهترین  روشهای آنالیز های مکانی داده ها به کاربران و مدیران .

درباره آزمایشگاه :

آزمایشگاه ارزیابی و آمایش سرزمین در دانشکده  منابع  طبیعی دوره های آموزش در قالب کلاسهای درسی و کارگاههای آموزش در ارتباط با تحقیقات  منابع طبیعی ،زیست محیطی و جغرافیایی ،کاربرد های GISو سنجش از دور را ارائه  می نماید .

فعالیت های آموزشی آزمایشگاه دررابطه با دانشجویان  کارشناسی بیشتر در دو بخش آشنایی با روشهای عملی ارزیابی محیط زیست و آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی GISمی باشد .در ارزیابی محیط زیست  ،فراگیران به صورت عملی منطقه ای را مورد مطالعه  قرار داده  و پس از رقومی کردن  دادهای توپوگرافی منطقه  ،نقشه های مربوط به پارامتر های فیزکی محل را با استفاده از نرم افزار تهیه کرده  و پس از تلقین  نقشه ها ،با استفاده از معیار های اکولوژیکی موجود، کار ارزیابی را انجام می دهند .

در کلاس GIS ،فراگیران  با روشهای مختلف ورود داده  به سیستم   GIS، آنالیز داده ها ،بررسی روشهای مختلف وآنالیز و پردازش داده ها ،تولید  نقشه  و نیز تهیه  پایگاه  اطلاعاتی داده ها ،آشنا می شوند .همچنین  به طور عملی کار با دستگاه GPS ،سیستم موقعیت یاب جهانی و نحوه  تخلیه  اطلاعات  و ورود دادهای آن به سیستم اطلاعات  جغرافیایی را فرا می گیرند.

در مقطع  کارشناسی ارشد  دانشجویان  با تکنیک های مختلف بکارگیری داده ها در ارزیابی های مختلف از جمله  ارزیابی اکوسیستم های آبی و آمایش سرزمین  با استفاده از  GIS ونیز ارزیابی اثرات توسعه  آشنا  می گردند .همچنین  در درس GIS تکمیلی روش های مختلف آنالیز داده  در نرم افزار های متفاوت  و به طرق جامعتر آموزش داده می شود .

علاوه  بر کلاسهای آموزش دانشجویان  ،کارگاههای آموزش نیز بنا به درخواست  ارگانها،ادارات و یا واحد های آموزش در دانشکده  برگزار می گردد.

این آزمایشگاه در طبقه اول دانشکده  منابع طبیعی قرار دارد وکلاس های آموزش آن  نیز در آزمایشگاه RSو  GISدر همین طبقه  برگزار می شود .

تلفن تماس 3911018-0311

امکانات آزمايشگاهی:

-GPS  و DGPS

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لینک های مفید:

 • University of Oregon libraries :links to state GIS Data Resources
  • Harvard University :the Harvard Map Collection…..
  • Columbia University :Consortium for…..
  • Michigan TecnologicalUniversity :GIS& Remote Sensing Research.
  • Michigan state University: Remote Sensing&GIS Research….
 • NASA GSFC Earth Sciences (GES) Distributeel Archive Center….
  • The University of Margland/ NASA :Global land cover Facility.
  • NASA Global Change Master Directory:  …….
  • Earth Observing System Data and Information System(EOSDIS): ….
  • Landsat 7 Gateway(NASA):information and data on the…
 • ESRI : GIS and mapping software
 • Arc Explorer :Free GIS data viewer….
 • GEO Place :provide of geospatial information.
 • INTERGRAPH: GIS on window NT.
 • ERDAS : geographic imaging software
 • PCI Geomatics : geographic imaging soft ware.