گروه مرتع و آبخيزداري
- مطالعات مربوط به طرحهاي بيابانزدايي، طرحهاي جامع آبخيزداري و طرحهاي مرتعداري  
- پردازش و آنالیز داده های ماهواره ای
- مطالعات مربوط به پوشش گياهي
- مطالعات مربوط به تنوع زيستي
گروه محيط زيست
- طراحي و معماري پروژه‌هاي GIS پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي
- مطالعات حيات وحش و مديريت جمعيتهاي حيات وحش
- مطالعات اكولوژيكي
- مطالعات آمايش سرزمين و ارزيابي اثرات توسعه به كمك RS و GIS
- مطالعات طرحهاي پاركداري در مناطق تحت حفاظت محيط زيست
- مطالعات مرتبط با آلودگي (آب، هوا، خاك و صوت(
گروه شيلات
- طراحي واحدهاي پرورش ماهيان گرمابي و سردابي
- طراحي واحدهاي پرورش ميگوي آب شيرين
- انجام مطالعات ليمنولوژيك آبهاي داخلي
- ارزيابي پتانسيل منابع آبي جهت آبزي‌پروري
- برنامه تغذيه و جيره‌نويسي
- انجام كليه آناليزهاي شيميايي آب مرتبط با آبزي‌پروري
- مشاوره در زمينه طرحهاي آبزي‌پروري