اعضاء:

محمدرضا وهابی
معاون پژوهشی
تلفن:03133913563

اعظم زابلیان
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن 03133913556

راحله دانشمندپارسا
کارشناس پژوهشی
تلفن:03133911016

 

ایمیل: research.na@of.iut.ac.ir

اهداف پ‍ژ‍وهشي دانشكده منابع طبيعي

- افزايش تعداد مقالات علمي پژوهشي

- كاربردي كردن پ‍ژوهش در بخش تحصيلات تكميلي

- كاربردي كردن مطالب ارائه شده در كلاسهاي درس

- كمك به حل برخي از مسائل و مشكلات در بخش منابع طبيعي و محيط زيست

  راهبردها:   

- افزايش تعداد و سطح قرارداده‌هاي پژوهشي با  ساير دستگاهها

- افزايش كميت و كيفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي

- ايجاد هسته‌ها و گروههاي تخصصي (پژوهشي)

- انتشار نشريات تخصصي