مسئول دفتر ریاست
فخری جانی قربانی پوده

Tel:

983133912841+

Fax:

983133912840+

Email:

natres@of.iut.ac.ir