کارشناس آزمایشگاه ارزيابي و آمايش سرزمين
زهره کرمانی

Tel:

983133911018+

Fax:

983133912840+

Email:

kermani_z@of.iut.ac.ir