مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  برنامه زمانبندی تحصیل

فرم برگزاری آزمون پژوهشی 2 (word)

فرم برگزاری آزمون پژوهشی 2 (pdf)

فرم شماره 1 (عنوان تحقیق word )

فرم شماره 1 (عنوان تحقیق Pdf )

فرم شماره 2 (پيشنهاد تحقيق رساله word)

 فرم شماره 2 (پيشنهاد تحقيق رساله Pdf)

فرم شماره 3 (گزارش پيشرفت كار رساله)

فرم شماره 4 ( ارزشیابی آزمون جامع آموزشی)

فرم شماره 5 (رزومه دانشجو)

فرم شماره 6 (برگزاری آزمون جامع پژوهشی1 pdf)

فرم شماره 6 (برگزاری آزمون جامع پژوهشی1 word)

فرم شماره 7 (صورتجلسه عنوان رساله)

فرم شماره 8 گزارش علمي پيشرفت رساله (چکیده مبسوط رساله دکترا) Word

فرم شماره 8 گزارش علمي پيشرفت رساله (چکیده مبسوط رساله دکتری) Pdf

فرم شماره 9 ارزشیابی جامع پژوهشی Pdf 1

فرم شماره10 (ارزشیابی جامع پژوهشی Pdf (2

فرم شماره 11 (مجوز چاپ و تکثیر رساله)

فرم شماره 12 ( تاييد دريافت رساله)

فرم شماره 13 (معرفي نامه 1)

فرم شماره 14 (معرفي نامه 2)

فرم شماره 15 (معرفي نامه 3)

فرم شماره 16 (معرفي نامه 4 حمایت از رساله)

فرم شماره 17 (اقدامات بعد از دفاعيه)

فرم شماره 18 (فاکتور های هزینه شده)

فرم شماره 19 (فرم تحویل رساله به کتابخانه مرکزی)

کاربرگ استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور (Pdf)

کاربرگ مشخصات دانشجو جهت استفاده از فرصت مطالعاتی (word)

فرم مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتي

گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه

فرم شماره 5 (آمادگی دفاع از رساله word)

فرم شماره 5 (آمادگی دفاع از رساله pdf)

آزمون علمی پیشرفت مرحله دوم رساله پژوهش محور ( word )

آزمون علمی پیشرفت مرحله دوم رساله پژوهش محور ( pdf )

فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

فرم پذیرش مقاله و تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی pdf

فرم پذیرش مقاله و تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی word