نام دانشجوعنوان رساله دکتریاستاد راهنماپست الکترونیکیوب سایت
علی اصغر نقی پور نقش آتش سوزی و چرای دام بر پویایی پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزیدکتر سید جمال الدین خواجه الدینaa.naghipourborj@ na.iut.ac.irhttp://aanaghipourborj.natres.iut.ac.ir
مجتبی جوکارسنتز و مشخصه یابی نانو بیومبدل یونی دکتر نوراله میرغفاریm.jokar@na.iut.ac.irm.jokar.natres.iut.ac.ir
رسول خسرویبررسی تاثیر فاکتورهای سیمای سرزمین بر ساختار ژنی آهوی ایرانی با رویکرد سیما- ژنتیکمحمود رضا همامی - منصوره ملکیانr.khosravi@na.iut.ac.ir