دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی
تلفن:983113912841+
فکس:983113912840+
ایمیل: natres iut@of.iut.ac.ir
آدرس وب سایت:https://natres.iut.ac.ir