کارشناس آزمایشگاه حيات وحش
اردشیر خسروی دهکردی

Tel:

983133911021+

Fax:

983133912840+

Email:

ardeshir.khosravi@of.iut.ac.ir