MADANIAN M., SAFIANIAN A., Hajian A., , JOURNAL OF ENVIRONMENTAL INFORMATICS .